LIETUVOS TRUMPŲJŲ BANGŲ RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJA

Association of Lithuanian Short Wave Radio Amateurs

 

Kaunas, pašto dėžė 100                        1940 m. IV m. 19 d.

 

 INFORMACINIS DRAUGIJOS NARIAMS BIULETENIS Nr. 2

   x   
x           x

Lietuvos radijo mėgėjų konkursas praėjo gražiai ir įdomiai. Ypatingai stropiai buvo ruošiamasi radijo telefonijos varžyboms, įvykusioms sekmadienį vasario mėn. 11 d. 06-24 val. Visą šeštadienio popietę 40 mtr. mėgėjų bangose buvo pilna įvairių LY stočių. Net vėlyvą naktį galima buvo užgirsti keletą radijo mėgėjų siųstuvų pučiant, barškinant, švilpiant į mikrofonus, atsieit "bandant moduliaciją". Galima buvo justi, kad rytoj turės būti didelės varžybos.

Daugelis radijo mėgėjų dar gerokai prieš 06 val. ryto jau sėdėjo prie savo aparatūros ir nekantriai laukė kada laikrodžio rodyklės sudarys tiesiąją lyg perkirsdamos starto virvelę. Šiam momentui užėjus tuojau iš keleto siųstuvų pasigirdo bendras šaukimas konkurso ryšiui, ir siųstuvų skaičiui didėjant bei mažėjant, visą dieną 40 ir 80 metrų mėgėjų bangomis užė stotys kaip bitės avilyje.

Nemažiau įtemptai dirbo ir radijo klausytojai stengdamiesi kuo daugiausiai siųstuvų sumedžioti. O pasirinkimas buvo nemažas, taigi ir darbo buvo apsčiai. Tiesa, atsirado vienas kitas klausytojas, kuris mažai klausydamas, kombinavo kaip kitus savo kolegas suktu būdu apstatyti. Deja, tokių gudruolių dienynuose buvo tiek prirašyta visokių nebūtų dalykų, kad konkurso komisija nutarė visai juos diskvalifikuoti. Šį kartą jų pavardės neskelbiamos, bet kitame konkurse nesąžiningi dalyviai bus paskelbti.

Radijo telefonijos konkurso "čempionai" - LY1AP, LY1S ir LY1AT. Puikiai pasidarbuota. Pagal gautų taškų skaičių dalyviai pasiskirstė šiaip: 1. LY1AP - 432 taškai, 2. LY1S - 420, 3. LY1AT - 390, 4. LY1J -384, 5. LY1BD - 348, 6. LY1BX - 336, 7. LY1AI - 300, 8. LY1BG - 264, 9. LY1BF - 252, 10. LY1AO - 246, 11. LY1DD - 186, 12. LY1BE - 120, 13. LY1VV - 120, 14. LY1AD - 93, 15. LY1BV - 87, 16.LY1BB - 81, 17. LY1CS - 78, 18.LY1BC - 78, 19. LY1BK - 57, 20. LY1MB - 54, 21. LY1BJ - 51, 22. LY1KK - 33, 23. LY1CZ - 18, 24. LY1BO - 15, 25. LY1DA - 3.

Iš radijo telegrafijos konkurse dalyvavusių stočių dienynus atsiuntė 16 radijo mėgėjų siųstuvų. Pagal ryšių ir gautų taškų skaičių dalyviai pasiskirstė vietomis taip:

1. LY1BX - 390, 2. LY1J - 264, 3. LY1AT - 228, 4. LY1AO - 168, 5. LY1AI - 162, 6. LY1S - 156, 7. LY1DD -150, 8. LY1VV -144, 9. LY1KK - 45, 10. LY1AF - 42, 11. LY1BQ - 42, 12. LY1DK - 39, 13. LY1BE - 36, 14. LY1CS - 36, 15. LY1AD -24, 16. LY1BF - 18, 17. LY1BG - 6.

Trumpųjų bangų klausytojų šiemet dalyvavo mažiau negu pernai ir tai dalyvavo veik išimtinai radijo telefonijos konkurse. Radijo telegrafijos konkurse buvo vos 3 klausytojai. Atrodo, kad radijo telegrafu maža domimasi, nors ši sritis yra nemažiau įdomi kaip ir radijo telefonija.

Radijo klausytojai prisiuntusieji savo dienynus pagal surinktų taškų skaičių pasiskirstė šiaip:

 1. V. Severinas, Kaunas .........3336 taškai,

 2. LYR20 V. Kvilius, Aleksotas...3084   "

 3. H. Aleksandravičiūtė, Kaunas..2844   "

 4. Brašiškis, Kaunas.............2448   "

 5. V. Vanagaitis, Šančiai........2106   "

 6. G. Puodžiukaitis, Kaunas......1824   "

 7. LYR23, J. Vinslovas, Vilnius..1452   "

 8. LYR22.........................1230   "

 9. Ant. Balčiūnas, A. Panemunė...1134   "

10. E. Vaineikis, Pasvalys.........840   "

11. J. Markūnas, Kaunas............696   "

12. Raseinių gimn. Fiz. Mat. radijo

    mėgėjų būrelis.................693   "

13. LYR49, A.Laucevičius, Šiauliai.678   "

14. E. Jasiukaitis, Kaunas.........606   "

15. E. Žemrieta, Joniškis Šl.......570   "

16. A. Linius, Šiauliai............438   "

17. V. Vilumas, Šančiai............414   "

18. Al. Astaraitis, Kaunas.........408   "

19. J. Ivanauskas, Vilijampolė.....402   "

20. V. Samuolis, Kaunas............357   "

21. A. Tiškus, Kretinga............327   "

22. R. Račytė, Biržai..............273   "

23. R. Pranas, Kaunas..............270   "

24. A. Gudaitis, A. Panemunė.......186   "

25. D. Matuliauskas, Kaunas........174   "

26. Z. Abromavičius, Panevėžys.....165   "

27. O. Piplytė, Kaunas.............126   "

28. K. Žilėnas, Svedasai...........126   "

29. R. Mikšytė, Rokiškis...........120   "

30. LYR27, V. Didžgalvis, Šančiai..120   "

31. Abzlatavičius, Kaunas...........99   "

32. J. Gudelaitis, A. Panemunė......84   "

33. A. Každailis, Kaunas............84   "

34. St. Abaravičius, Kaunas.........78   "

35. V. Krisiukėnas, Biržai..........     "

36. P. Federavičius, Mažeikiai......     "

37. V. Pauliukaitis, Lentvaris......48   "

38. K. Markauskas, Kalvarija........42   "

 

Radijo telegrafijos konkurso klausytojai:

 1. V. Zelenkevičius, A. Panemunė..540 taškų

 2. V. Vanagaitis, Kaunas...........24   "

 3. LYR09, A. Stanėnas, Kaunas.......6   "

 

Visiems II LRM konkurso dalyviams pažymėjimai bus išsiųsti vėliau.

   x   
x           x

Amerikos Jungtinių Valstybių ir Kanados radijo mėgėjų sąjungos kiekvieną metą, kovo mėnesyje ruošia tarptautinius DX konkursus telegrafija ir telefonija. Konkursai trukdavo 8 dienas telegrafo ir 8 dienas telefonija. Šie DX konkursai įtraukdavo labai daug dalyvių, kartais iki keleto tūkstančių iš viso pasaulio kraštų. ARRL DX konkursai buvo labai geras radijo aparatūros ir operatoriaus pajėgumo ir ištvermės bandymas, nes esant palankioms sąlygoms, tekdavo 8 paras dieną ir naktį iš eilės išsėdėti prie rakto ar mikrofono. Lietuviai šiuose konkursuose visada aktyviai dalyvaudavo.

Šymet taip pat toks konkursas ruošiamas, tik dėl karo konkurso laikas labai sutrumpintas, todėl bus lengviau ištveriamas. Smulkiau konkurso sąlygų dar negauta, bet per radiją iš W radijo mėgėjų teko sužinoti, kad jis įvyks šiuo laiku:

Radijotelegrafija: pradžia kovo mėn. 16 dieną, 00.01 GMT, užbaiga kovo mėn. 18 d. 01.59 GMT. Radijotelefonija: pradžia kovo mėn. 23 d. 00.01 GMT, užbaiga kovo mėn. 25 d. 01.59 GMT.

Parastai qso metu reikalaudavo perduoti ir priimti 6 skaitlinių kontrolinį skaičių, kuris sudarytas taip: pirmos 3 skaitlinės RST ir kitos 3 skaitlinės savo pasirinktas pastovus numeris /pavyzdžiui, 569777/. Kiekvienas qso duota tris taškus ir gautoji suma dauginama iš W1, W2, W3 ir t.t. dirbtų distriktų skaičiaus. Distriktai skaitomi kiekvienoje bangų juostoje atskirai. /Pavyzdžiui: 10 metrų - 3 distriktai, 20 metrų - 8 ir 40 metrų - 2, tai iš viso daugiklis bus 13/.

Bandykime su Amerika padirbėti.

PS Paskutinį momentą teko sužinoti, kad šymet ARRL DX konkurse europiečiams visai neleista dalyvauti, taigi ir LY jame dalyvauti negalės.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, S.S.S.R., Anglijoje, Vokietijoje ir daugelyje kitų valstybių radijo mėgėjai turintieji siųstuvams leidimus yra skirstomi į dvi ar tris grupes pagal prityrimą ir išsilavinimą radijotechnikos srityje. Mažiausia teisių turi pradedantieji, o daugiausia - seni, prityrę radijo mėgėjai. Tų valstybių išduodamuose radijo mėgėjams leidimuose yra pažymima, kuriai kategorijai kategorijai mėgėjas priklauso ir kokios atitinkamos teisės jam suteikiamos. Norint gauti aukštesnio laipsnio leidimą tenka iš naujo laikyti egzaminus ir savo sugebėjimus įrodyti. Kai kuriose valstybėse /pav. SSSR, Vokietijoje/ leidimo išdavimas yra rišamas su tam tikru stažu, įgytu būnant radijo mėgėjų draugijoje nariu-klausytoju.

Pagal mėgėjų stotims įrengti ir naudoti taisykles, Lietuvoje pradedantieji radijo mėgėjai taip pat turi mažiau teisių, negu seni mėgėjai. Pradedančiam leidžiama dirbti 2 metus su siųstuvais tik iki 50 vatų galingumo ir vienerius metus tik radijotelegrafu.

Šitokie radijo mėgėjų grupavimai ir darbo apribojimai turi savo prasmę. Radijas yra tokia susisiekimo priemonė, kuri veikia ne vien krašto viduje, bet toli už valstybės ribų, taigi yra tarptautinė. Tarptautinė telesusisiekimo konvencija reikalauja, kad visos radijo stotys, jų skaičiuje ir mėgėjų, būtų techniškai tobulos, o radijo operatoriai tinkamai pasiruošę ir išlaikę nustatytus egzaminus.

Radijo mėgėjų daromų bandymų klausosi ne vien ryšio partneris, bet juos girdi ir plačioji radijo auditorija krašto viduje ir užsienyje. Tokiu būdu radijo mėgėjų darbas yra viešas ir reikalauja iš operatoriaus didelio pasiruošimo ir takto.

Deja daugelis operatorių, ypač pradedančiųjų, vis dar negali apsiprasti su mintimi, kad radijas tai ne telefonas. Jie kalbėdamiesi dažnai nukrypsta nuo techniškų temų, o kartais galima išgirsti net neviešai naudojamų žodžių. Taip pat nekokį įspūdį daro, kai menko siųstuvo savininkas demonstruoja savo svetimų kalbų mokėjimą ir pradeda šaukti cq visomis pasaulio kalbomis /dažnai nei vienos jų nemokėdamas/. Taip pat naudojant svetimas kalbas reikėtų labai atsižvelgti į visuomenės nusistatymus ir tarptautinę situaciją. Netinkamai panaudota svetima kalba gali privesti prie nemalonių pasėkų. /Jau yra buvę atsitikimų/.

Dažnai kai kurių radijo mėgėjų per ilgas plepėjimas su LY ar užsieniečiais apie visokius niekus /pavyzdžiui vienas LY klausinėjo užsienietį ar jis jau nori valgyti pietų, ar jo "mamaša" jau jo laukia ir t.t./ parodo savo menkumą ir tai, kad toks mėgėjas su mikrofonu dar nemoka apsieti. Taigi mokėkime tinkamai siųstuvo mikrofonu naudotis.

   x   
x           x

 

        R e i s o   m i k r o f o n a i

Reiso mikrofono pagrindas daromas iš kietos medžiagos: marmuro, gipso, kieto medžio ar kitų medžiagų. Vartojant medį, geriausiai tinka klevas, ąžuolas ar skroblas. Kaip matyti iš brėž. 1, gabale kurios nors medžiagos a, įtvirtinta du angliukai b į jiems paruoštas vietas, tarp angliukų pripilta anglies kruopų c ir visa tai pridengta plonos gumos, sliudos-žėručio, celofano ar kokios kitos plonos medžiagos membrana d. Prie angliukų b pritvirtinta kontaktai l, prie kurių bus jungiami mikrofono laidai.  Kaip matyti iš aukščiau pasakyto, mikrofono padarymas yra visiškai lengvas - nepainus ir pigus.

Labai plačiai vartojamas mūsų praktikoje paprastos telefono mikrofoninės kapsulės, bet toks mikrofonas nėra jautrus, nes pastarojo kalbos dažnumas yra labai ribotas. 

Čia aprašomas Reiso mikrofonas mėgėjų reikalams yra labai tinkamas.  Žinoma, jis neatstos kristalinio mikrofono, bet už paprastą kapsulę bus daug kartų geresnis. Fabrikų gaminamų Reiso mikrofonų dažnumas siekia nuo 50-9-10000 perijodų. Jį reikia į lanką įtvirtinti labai rūpestingai, kad negautų judėjimo iš savęs. Tam reikalui pavartoti geras spyruokles ar gumeles.

Medžiagos gabalas gali būti įvairios formos: keturkampis /kubas/, šešiakampis, aštuonkampis arba apvalus - pagal skonį. Visas paruoštasis medžiagos gabalas padengimas plonu lako sluoksniu. Membrana b padaroma iš sliudos-žėručio perskeliant galimai ploniau, labai plona guma, celiofanas - kiek galima plonesnis. /Aš vartojau ploną sliudą-žėrutį/.

Membrana priklijuojama prie rėmelio f, kuris pagaminamas iš medžio ar kurios nors kitos medžiagos /tik ne gigroskopinės/. Virš rėmelio f, prie kurio priklijuota membrana, dedamas dar vienas rėmelis h, ant kurio kurio užklijuojama drobės ar kitos rūšies audeklas, kuris apsaugos membraną nuo sužeidimo. Tie abu rėmeliai sraigteliais prisukami prie medžio gabalo, kuriame įtvirtinti angliukai ir pripildyta anglinių grūdelių. Prisukama į iš anksto paruoštas skylutes i.

Skylutės, pro kurias išvesti laidai nuo angliukų b, taip pat rūpestingai ir tvirtai užtaisomos, kad kontaktai l einantieji nuo angliukų, nejudėtų.

Angliukams labai gerai tinka volto lanko anglis, kurias galima gauti pas kino teatrų mechanikus, tokių jiems nebetinkamų angliukų yra daug. Anglinės kruopos padaromos iš akmens anglies /antracito/. Sutrinamas antracitas ir iš sutrintų gabaliukų išskiriama per sietelį smulkios dalelės, kurios būtų dydžio 0,8-1 mm. Sutrynus tuojau vartoti negalima, nes tos anglinės dalelės turės nešvarumų iš ko susidarys nemaža varža. Reikia jas nuplauti. Supilamos anglies kruopos į skepetaitę ir pamerkiama 15 minučių į šiltą vandenį, tada skepetaitė su angl. kruopomis laikant vandeny gniaužoma, kad gerai nusiplautų. Plovimą pakartoti kelis kartus. Plaunama iki vanduo beplaunant lieka švarus. Tada dar kartą plaunama švariame benzine /tik ne motorine/. Išplovus benzine, džiovinama staiga - prieš degančią krosnį ar kitoj karštoj vietoj, kad benzinas greitai išdžiūtų /saugoti, kad neužsidegtų/. Kai anglinės kruopos išdžiuvusios, jos pilamos į gabalą. kuriame įtvirtinti angliukai. Pripilama tiek, kad padengtų angliukus apie 1 mm . Gabalą, kuriame įtvirtinti angliukai reikia taip padaryti, kad angliukai būtų iškilę 1 mm virš gabalo pamato x ir briaunos pakilusios virš angliukų viršaus 1 mm.

Kai pripildyta gabalas anglinių kruopų, uždedama membrana, kuri priklijuota prie rėmelio f, ir rėmelis h su drobe. Ir kaip aukščiau paminėta abu rėmeliai sraigteliais pritvirtinami prie gabalo.

Taip ir baigiamas mikrofono padarymas.  

             _   _   _

 

R e i s o   m i k r o f o n u i   t r a n s f o r m a t o r i u s
 

Kiekvienas mėgėjas jau yra pripratęs vynioti transformatorius, tad apie tai, manau, nebėra reikalo ir rašyti.

Principinė schema brėž. 1 nr.

Pirminėms vijoms - laku izoliuota viela ø 0,2 mm po 220 vijų kiekvienam padalinimui, t.y. nuo /1/ iki /2/ - 220 vijų ir nuo /3/ iki  /4/ taip pat 220 vijų. Antrinėms apvijoms imama laku izoliuota viela 0,06 arba 0,07 ø mm ir privyniojama 6000 vijų.

Pirminėse apvijose kiekvienas sluogsnis atskiriamas plonu popieriu /rūkomuoju ar kitu/,vijas vynioti glaudžiau, viena prie kitos.

Antrinėse vijose vyniojama viena ant kitos, tik nekryžiuoti vijų perdaug stačiu kampu ir vynioti taip, kad nesusidarytų vijose didelio oro tarpo. Kas 250 vijų dėti vieną sluogsnį to pat popierio.

Antrinėse vijose vyniojant 0,07 transform. pernešimas bus mažesnis, bet gausis geresni rezultatai, nes tada galima perduoti ne tik kalbą, bet ir muziką. Vyniojant 0,06 mm vielą transf. pernešimas padidės, garsas gausis stipresnis, bet kiek blogesnis, su nežymiais iškraipymais. Geriausia vynioti vielą 0,07 ø mm. Transf. šerdis /geležis/ 2,5 cm² plotas skers. piūvio. Geležies forma matyti brėž. 2 nr. Vijos vyniojamos į tokius griaučius, kaip nurodyta 3 brėž. Mikrofono transf. jungimas brėž. 4 nr.

Mikrofonas širmuojamas įdedant į metal. dėžutę. Laidai einantieji nuo mikrof. taip pat širmuojami, jų širmas sujungiamas su mikrofono metaline dėžute. Transf. baterija ir išjungėjas įmontuojami į metalinę dėžutę. Dėžutė sujungiama su moduliat. korpusu, o einantis laidas į tinklelį - širmuojamas.

   x   
x           x

Naujos radijo mėgėjų stotys gavusios leidimus /new licences/

 

LY1CD - Gabrielius Miliūnas, Vokiečių 4, Šančiai,

LY1CO - Stasys Brašiškis, Nepriklausomybės aikštė 12, Kaunas,

LY1DG - Domininkas Kukenis, Bažnyčios 30, Šakiai,

LY1DP - Antanas Liatukas, Vaisių 12, Kaunas,

LY1BZ - Algirdas Stanėnas, Dzūkų 8 bt. 6, Kaunas,

LY1SB - 10 Radviliškio st. gelež. šaulių kuopa, Radviliškis,

LY1BS - Antanas Balčiūnas, Birutės 29, bt.5, A. Panemunė.

 

Nuo leidimų atsisakė: LY1BM ir LY1BN.

LY1DL leidimas atšauktas.

   x   
x           x

Pagal mėgėjų radijo stotims įrengti ir naudotis taisyklių 10 str. išimties keliu, yra leista  bandyti telefoniją šioms radijo stotims: LY1CS, LY1DD, LY1BY, LY1BP, ir LY1BU.

   x   
x           x

Š.m. vasario mėn. 12 d. įvyko radijo mėgėjams, norintiems gauti leidimus, egzaminai. Egzaminams buvo pakviesti 27 radijo mėgėjai, tačiau į komisiją atvyko tik 9. Egzaminus išlaikė 6 radijo mėgėjai, vienas išlaikė tik iš radijo technikos ir 2 pasiūlyta geriau pasiruošti ir egzaminus laikyti kitą kartą. Bendrai paėmus, egzaminai nebuvo sunkūs, ir kiekvienas turintis elementarių žinių buvo praleistas.

Sekanti egzaminų sesija įvyks greičiausiai tik gegužės mėnesyje, todėl padavusieji prašymus turi pakankamai laiko tinkamai pasiruošti.

   x   
x           x

Naujas QSL tvarkytojas. Buvusis QSL tvarkytojas LY1BG persikėlė gyventi į Panevėžį, todėl tų pareigų atlikti negali. LRM Valdyba, pasirėmusi įstatų 30§ tvarkytoju pakvietė LY1KK p. Karkauską, kuris tas pareigas jau perėmė ir darbą pradėjo.

   x   
x           x

Jau pagaminti nario ženkleliai. Ženklelius galima įsigyti pas D-jos iždininką LY1AT, Step. Dedonį, Juozapavičiaus prosp. kar. flig. 67, Šančiai, arba pas D-jos pirmininką LY1J. Ženklelis gana gražus, rombo pavidalo, kaina Lt. 2.50. Kadangi šių ženklelių nukalta mažiau, negu yra narių, tai prašoma pasiskubinti jų įsigyti. Taip pat baigiasi spausdinti ženkleliai QSL kortelių persiuntimui apmokėti. Vienas lapas - 100 ženklelių kaštuoja 2 Lt. Ženkleliai gaunami pas LRM iždininką LY1AT, LRM pirmininką LY1J ir pas QSL tvarkytoją LY1KK.

   x   
x           x

LRM biuletenyje Nr.1 buvo pranešta, kad radijo mėgėjai reguliariai renkasi trečiadieniais Laisvės alėja 29 III aukšte, bet nebuvo nurodytas laikas. Pranešame, kad radijo mėgejai renkasi 18 val. Sueigos būna įdomios ir draugiškos. Jau vyko 2 sueigos, kuriose dalyvavo po  kelioliką radijo mėgėjų, tačiau tikimasi, kad ateityje tas skaičius žymiai padidės, nes galima gauti pasiskaityti naujų žurnalų, knygų ir schemų.

   x   
x           x

Prekybiniams santykiams su užsieniais pasunkėjus, vis sunkėja radijo mėgėjams reikalingų dalių gavimas. Tačiau daugelis radijo mėgėjų turi prisipirkę įvairių dalių, kurias išbandžius ar trumpą laiką panaudojus, liko nebenaudojamos. Tokiu būdu pas vienus mėgėjus kai kurių dalių yra atliekamų, gi kitiems jų trūksta, tačiau nesant žinių, tinkamas dalių pasikeitimas negali įvykti.

LRM Valdyba, norėdama ir šioje srityje savo nariams padėti, spausdins biuletenyje radijo mėgėjams reikalingų dalių ir aparatų pasiūlymus ir paklausas. D-jos nariai turintieji tokių atliekamų dalių, kuris sutiktų parduoti arba išmainyti į kitokias dalis arba norintieji kokių dalių įsigyti, prašomi raštu pranešti LRM D-jos Valdybai nurodant daiktą ir kainą. Dėl daiktų pasikeitimo arba pirkimo suinteresuotieji tariasi betarpiai.

 

P a r d u o d a m a

1. Trumpųjų bangų siųstuvas su kvarcu, lempomis, moduliatorium ir mikrofonu, anodo galingumas telefonija apie 35-40 vatų, Lt. 300,- ir 6A8 lempa Lt. 2,-   

                                    LY1BG.

2. Pic-upas "Blaupunkt" su stovu ir įmontuotu garsumo reguliatorium Lt. 20,-; Siųstuvo lempa Sylvania 203A (grafito anodas, anodo įtampa 1250 v., 200 mA - 250 wat. galingumo) Lt. 75,-;

                                    LY1J.

   x   
x           x

Lietuvos Konsulato Lisabonoje (Portugalijoje) Sekretorius Mr. Francisko de J. Nunes yra radijo mėgėjas - klausytojas. Jis norėtų pasikeisti su LY1 ir LYR- QSL kortelėmis. Jo šaukinys GØ54 REP Nr.771. QSL korteles galima siųsti per LRM QSL biurą.

   x   
x           x

Pasikeitė narių adresai

LY1CZ - Dariaus-Girėno Alėja 54, Tauragė

LYR-52 - Ignatavičius, Servitutų 45 bt.2, Šančiai.

   x   
x           x

D-jos narių patogumui jau spausdinami dienynai ryšiams ir išgirstoms stotims registruoti. Dienynai bus Pašto Valdybos nurodyto pavyzdžio. Dienynų bus galima gauti atskirais lakšteliais taip, kad kiekvienas radijo mėgėjas galės sau pasigaminti tokio storio dienyną, kokio norės. 200 psl. dienyno kaštuos Lt.1,25. Kadangi spausdinama nedidelis dienynų kiekis, tai jau dabar galima užsisakyti pas draugijos iždininką LY1AT.

   x   
x           x

Po nepaprastai ilgai užsitęsusių šalčių, kurių metu buvo labai blogos Dx sąlygos, kovo pradžioje Dx sąlygos nepaprastai pagerėjo. Ypatingai geros sąlygos ryšiams su Pietų ir Šiaurės Amerika. Kovo mėn. 4-8 dienomis 20 mtr. juostoje su Amerika buvo susisiekta veik ištisą parą. Geriausios sąlygos buvo tarp 6 val. vakaro ir 1 val. nakties. Keliasdešimt amerikiečių buvo girdimi fonija iki S9 ir S9 plius. Tik per dvi valandas kovo 6 ir 7 d. LY1S padarė su Amerika 70 ryšių telefonija iš kurių gauta apie 70% S9. Tokių gerų sąlygų senai buvo.

   x   
x           x

1. A.R.V. pranešimu dabar vykstantis karas labai skaudžiai palietė radijo mėgėjų veiklą. Iš 35 valstybių ARV narių dvidešimt šešiose radijo mėgėjų darbas nutrūko. Atskiromis valstybėmis karo padariniai radijo mėgėjų veiklą palietė šiaip: Austrija - darbas nutrauktas, Belgija - darbas nutrauktas, bet Draugija veikia, Burma - darbas nutrauktas, Kanada - darbas nutrauktas, Columbija - mėgėjų veikla normali, Cuba - veikla normali, Čekoslovakija - mėgėjų veikla sustabdyta, Danija - nuo 1939 m.X.1 d. mėgėjų siųstuvai užplombuoti, bet Draugija veikia ir leidžia toliau savo laikraštį "OZ"; Egiptas - veikimas sustojęs, Estija - radijo mėgėjų darbas buvo sulaikytas 1939.X.17 d., bet lapkričio 3 d. vėl kiekvienam atskirai iš policijos buvo duoti leidimai veikti toliau; Suomija - darbas nutrauktas; Prancūzija - darbas nutrauktas; daugelis mėgėjų mobilizuoti, todėl kol kas ir Draugijos darbas sustabdytas; Vokietija - įskaitant ir Austriją mėgėjų darbas nutrauktas; Didžioji Britanija - mėgėjų darbas sustabdytas; Vengrija - mėgėjų veikla normali; Airija - mėgėjų veikla sustabdyta, aparatai konfiskuoti; Italija - matomai padėtis nepasikeitusi, Japonija - mėgėjų veikla normali; Lietuva - mėgėjų veikla normali išskiriant uždraudimą palaikyti ryšius su kariaujančiomis valstybėmis; Liuksemburgas - mėgėjų veikla sulaikyta, bet Draugija veikia; Meksika - darbas normalus; Olandija - siųstuvų veikla sulaikyta, bet draugija veikia; Olandų Indija - matomai veikla yra normali; Newfoundlandas - mėgėjų darbas sulaikytas, bet draugija veikia, Naujoji Zelandija - mėgėjų darbas sulaikytas, bet draugija veikia ir nariai kas kartėmis susirenka pasimatyti klubuose; Norvegija - mėgėjų darbas sulaikytas rugsėjo 18 d., bet draugija veikia normaliai ir rūpinasi mėgėjų siųstuvus atgauti; Lenkija - nėra jokios veiklos; Portugalija - mėgėjų darbas nutrauktas, bet draugija veikia; Rumunija - mėgėjų darbas nutrauktas; Pietų Afrika - mėgėjų darbas sulaikytas spalių 29 dieną, Draugija veikia ir norima mėgėjų veiklą atnaujinti kitokiomis sąlygomis (kaip pagalbos tarnybą); Ispanija - tik keletas mėgėjų veikia, draugija perorganizuojama ir rūpinamasi  iš vyriausybes gauti naujus leidimus; Švedija - darbas nutrauktas; Šveicarija - darbas nutrauktas. Mobilizacija taip smarkiai palietė draugijos valdybą, kad dėl to veikla labai apsunkinta. U.S.A.- veikla normali. Venecuela - veikla normali.

 

Trumpųjų bangų radijo mėgėjų darbo dirva viso pasaulio erdvė, todėl viso pasaulio radijo mėgėjai tampriai tarpusavyje bendradarbiauja padėdami vieni kitiems atlikti bandymus ir tobulintis radijotechnikos srityje. Toks pasaulio masto darbas yra reikalingas organizuotumo ir darbo metodų subendrinimo, nes kitaip tikrai vieni kitų nesusigaudytų ir nesusikalbėtų.

Beveik kiekvienoje valstybėje yra įsikūrę trumpųjų bangų radijo mėgėjų draugijos, bet jas jungia viena tarptautinė Radijo Mėgėjų Sąjunga, kurios būstinė yra Amerikos Jungtinėse Valstybėse. Šios Tarpt. R.M.S-gos (The International Amateur Radio Union, sutrumpintai  I.A.R.U.) nariais gali būti tik atskirų šalių draugijos, bet ne pavieniai asmenys. Kadangi Lietuvoje iki 1938 m. nebuvo tokios trumpųjų bangų mėgėjų draugijos, tai ir Lietuva nebuvo I.A.R.U. atstovaujama.

Įsikūrus LRM, tuojau buvo kreiptasi  į I.A.R.U. priimti LRM į Tarptautinę Sąjungą. Pirm negu draugiją į narius priimti, IARU atsiklausia nuomonės visame pasaulyje esančių savo narių - draugijų. Už tai kad Lietuvą priimti į IARU narius balsavo šių valstybių draugijos: Jung. Amerikos Valstybių, Egipto, Newfoundlando, Olandijos, Naujosios Zelandijos, Venezuelos, Prancūzijos, Portugalijos ir Didžiosios Britanijos. Prieš balsų nebuvo.

Tokiu būdu LRM yra priimta IARU S-gos nariu ir ta proga IARU atsiuntė lietuviams, kaipo naujam nariui, širdingiausių linkėjimų.

                 ____________

 

     I n f o r m a t i o n   i n   E n g l i s h.

 The Radio Amateurs of Lithuania have made it a tradition to organise a radio contest for shortwave radio amateurs and listeners each year. The purpose of these contests is of propoganda nature, for during then many radio listeners  have  have the apportunity to listen  to the work  of their  home-country's  amateur radio stations. Many of these listeners, having heard so many local stations at work, become interested themselves in amateur radio, join our LRM Association and enlargen  our circle circle in thie way.

This year's radio-telephone contest took place on February 11 th and that of radio telegraph on February 18 th. 43 amateur stations and many listeners participated in these contest, the 40- and 80-metre bands only having been used for work, whereas in last year's  (1939) contest the 10, 20, 40, 80 and 160 metre bands were allowed to be worked.  The winners on the telegraph and the telephone contest are named in this Bulletin.

The LY amateurs used to take part in each year's ARRL Dx contest, and the news from U.S.A., that European stations were not to participate in this year's contest, was sadly received.

In February į new amateurs were granted licenses for working with their transmitters. Their addresses are stated above.

The newly elected LY QSL manager is LY1KK. The address of the QSL Bureau remains the same: Post Office Box 100, Kaunas.  

       

Parengta pagal a.a. P.Zulono (LY2AL) nuo originalo rašomąja mašinėle perrašytą tekstą ir nukopijuotus brėžinius

 

<grįžti į turinį>