LIETUVOS TRUMPŲJŲ BANGŲ RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJA

Association of  Lithuanian Short Wave Radio Amateurs

 

Kaunas, pašto dėžė 100                                               1940-I-30 d.

 

INFORMACINIS DRAUGIJOS NARIAMS BIULETENIS Nr. 1

 

                                                                           x

                                                                  x                x

Praeitais metais Draugijos veiklą ir reikalus liečianti informacija buvo perduodama per trumpų bangų radiją, tačiau, kaip praktika rodo tokia informacija ne visada galėdavo visus Draugijos narius pasiekti.  Atmosferinės sąlygos, trukdymai ir kitos nenumatytos aplinkybės ne visada leisdavo teikiamais per radiją pranešimais pasinaudoti. Todėl naujoji Draugijos valdyba nutarė be teikiamų per radiją informacijų spausdinti visiems Draugijos nariams specialų informacinį biuletenį, kurio Nr.1 dabar gaunate.

Šiame biuletenyje pradžioje bus duodamos grynai informacinės žinios, bet ateityje bus galima teikti ir kai kurių techniškų naujienų, schemų, brėžinių ir patarimų.

Šį biuletenį bus galima padaryti įdomesnį, jeigu jam medžiagą suteiks didesnis mėgėjų skaičius. Todėl Draugijos nariai, turintieji kurių nors sumanymų, naujienų, išgirstų retų Dx stočių ar ryšių su jomis ir pan., prašomi rašyti Draugijos Valdybai, kad pastaroji per šį biuletenį galėtų tomis žiniomis pasidalinti su visais nariais. Toks bendradarbiavimas dar labiau radijo mėgėjus suartins, skatins lenktyniavimą ir siekimą techniškai tobulėti tiek aparatūros montavimo, tiek jos aptarnavimo srityje.

                                                                           x

                                                                  x                x

Š.m. sausio 7 dieną Kaune įvyko visuotinis LRM narių susirinkimas. Kadangi dėl labai stipraus šalčio ir kitokių priežasčių ne visi tame susirinkime dalyvavo, tai čia nors trumpai bus atpasakota apie to susirinkimo eigą ir nutarimus.

Visuotinis metinis Draugijos narių susirinkimas vyko “Pažangos” rūmuose. Susirinkimą atidarė D-jos pirmininkas P. Vanagaitis, kuris pateikė susirinkimui tokią darbotvarkę: 1. Prezidiumo rinkimai, 2. Draugijos pirmininko ir iždininko  pranešimai, 3. Revizijos komisijos pranešimas,  4. 1939 m. apyskaitos tvirtinimas, 5. Pirmininko, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai, 6. Klausimai ir sumanymai ir 7. Susirinkimo uždarymas. Pirmininko pateiktą darbotvarkę susirinkimas vienbalsiai priėmė.

           1. Prezidiumo rinkimai. Draugijos pirmininkui pasiūlius susirinkimo pirmininku išrenkamas S. Grina ir sekretoriumi Ant. Sausionis.

           2. Draugijos pirmininko ir iždininko  pranešimai. D-jos pirmininkas P. Vanagaitis praneša apie D-jos nuveiktus darbus 1938.X.2 – 1940.I.14 laikotarpyje, kuriame: a) visos stambesnės pasaulio radijo mėgėjų draugijos ir organizacijos buvo painformuotos apie LRM įsikūrimą, b) suruošta ir duota per LY1J siųstuvą 35 telegrafo pamokos, kurių klausėsi didelis skaičius mėgėjų ir klausytojų, c) suorganizuoti anglų kalbos kursai, kuriuos lankė pradžioje 17, o vėliau 10 narių, d) išleista 3000 ekz. knygos “Radijo Mėgėjas“, kuri duoda draugijai pelną, e) išrūpinta įvairios informacinės literatūros apie Lietuvą, kuri išdalinta nariams siuntinėjimui užsienio radijo mėgėjams, f) suorganizuotas kolektyvus išrašymas mėgėjų adresų knygos ir kolektyvus su nuolaida pirkimas radijo mėgėjams reikalingų plokštelių, g) aprūpinta radijo mėgėjams reikalingų katalogų, h) 1939 m. vasario 12 ir 19 d.d. suorganizuotas I Lietuvos radijo mėgėjų konkursas, j) D-jos įsisteigimo proga atspausdinta 22.000 QSL kortelių ir išrūpinta iš kai kurių firmų radijo dalių pirkimas su nuolaida, k) daryta radijo mėgėjų reikalams aptarti sueigos, kuriose skaitytos paskaitos, demonstruoti radijo siųstuvai ir t.t.

Draugijos iždininkas Step. Dedonis perskaitė D-jos 1939 m. apyskaitą pažymėdamas, kad 1939 metais Draugija turėjo 2.235,55 lit. pajamų ir 1.830,66 lit. išlaidų.    

3. Revizijos komisijos pranešimas. Revizijos komisijos narys J. Medelis perskaito revizijos komisijos 1940.I.7 d. aktą.

4. 1939 m. apyskaitos tvirtinimas. Visuotinis narių susirinkimas pateiktą D-jos valdybos 1939 m. piniginę apyskaitą tvirtina ir 1940 m. D-jos valdybą įgalioja daryti išlaidas pajamų ribose. Be to, susirinkimas pareiškia padėką buv. valdybai už nuveiktus darbus.

5. Pirmininko, valdybos narių ir revizijos komisijos rinkimai. Pirmininko, valdybos narių ir revizijos komisijos rinkimų duomenims suvesti susirinkimas išrenka Miliūną, Vazelį ir Drukteinį. Balsavimui pasibaigus paaiškėja, kad: 1. Valdybos pirmininku išrenkamas P. Vanagaitis,  2. Valdybos nariais – Vilkaitis,  Step. Dedonis, V. Vanagas ir Grina, 3. Revizijos komisijos – J. Šatas, Medelis ir Vitlipaitis.

6. Klausimai ir sumanymai. Susirinkimo nariams aptarus įvairius D-jos veikimo reikalus, buvo iškelta visa eilė sumanymų, būtent: 1. Įsigyti D-jai patalpas, kuriose galėtų būti D-jos būstinė, 2. Daugiau informuoti visuomenę apie D-jos veiklą, 3. Suorganizuoti radijo telegrafo pamokas, 4. Jei sąlygos leis, išleisti II D-jos leidinį, 5. Suruošti vasario mėnesyje II-jį radijo mėgėjų konkursą, 6. Įsteigti nariams konsultacinį punktą technikos klausimams gvildenti, 7. Išplėsti kiek galima didesnę propagandą ir informaciją apie D-jos veiklą ir t.t. Visus šiuos ir kit. susirinkime iškilusius sumanymus susirinkimas vykdyti įgalioja valdybą.

7. Susirinkimo uždarymas. Susirinkimą uždarant, prezidiumas įgaliojamas pasveikinti Krašto ir Susisiekimo Ministrus ir Pašto Valdybos Direktorių.  

                                                                          x

                                                                  x                x

LRM Draugijos valdyba pradėdama naują darbo vagą yra numačiusi daugelį darbų atlikti. Kai kurie iš jų jau pradėti vykdyti, kiti numatyti pradėti vykdyti artimiausioje ateityje, gi kai kurie didesni darbai galės būt vykdomi tik nuodugniai juos apsvarsčius ir sąlygoms paaiškėjus.

Čia nors trumpai bus nurodyta svarbiausieji jos darbai.

1. Vasario mėn. 11 ir 18 dienomis ruošiamas II-ras Lietuvos radijo mėgėjų ir klausytojų konkursas, kuris vyks: vasario 11 d. – radijo telefonija ir 18 d. radijo telegrafija. Konkurso sąlygos jau paruoštos ir išsiųstos.

2. Artimiausioje ateityje numatoma duoti radijo telegrafo pamokas per radiją. Pamokos bus duodamos per LY1AT radiją Kaune.

3. Kas mėnesį bus spausdinamas LRM nariams informacinis biuletenis, o kas dvi savaites duodami pranešimai per LY1AR radiją banga 41 metras. Tikslus laikas tuo tarpu nenustatytas.

4. Jau gaminami LRM nariams ženkleliai – žetonėliai. Ženkleliai bus rombo pavidalo, tamsiai žalios spalvos dugne auksinės spalvos piešinys. Ženklelius jau galima užsisakyti pas D-jos iždininką LY1AT. Ženklelio kaina LT. 2,50. Pinigus prašoma siųsti perlaida iš anksto, arba įmokėti tuojau ženklelį gaunant.

5. Iki šiol už QSL kortelių siuntinėjimą buvo atsiskaitoma po 2 ct. už vieną kortelę sumokant iždininkui pinigais. Toks atsiskaitymo būdas nelabai praktiškas, todėl beveik visos užsienio radijo mėgėjų draugijos turi įsivedę tam tikrus ženklelius. Tokie ženkleliai ir pas mus ruošiamasi spausdinti. Jie bus atspausdinti ant klijuoto popieriaus po 100 ženklelių viename lape. 100 ženklelių lapas kainuos 2 litai. Radijo mėgėjai siųsdami savo QSL korteles, turės ant kiekvienos kortelės užlipinti po 1 ženklelį ir sudėję visas į bendrą voką atsiųsti LRM QSL biuro vedėjui LY1BG – Kaunas, pašto dėž. 100. Čia gautos QSL kortelės bus išsiųstos į užsienį ar krašto viduje be jokio papildomo mokesčio. QSL ženklelius jau galima užsisakyti pas D-jos iždininką LY1AT.

6. Yra numatyta nupirkti po porą visų Lietuvių kalboje radijo reikalais išėjusių knygų, išrašyti iš užsienio reikalingesnes ir populiaresnes radijo mėgėjams išleistas knygas ir tokiu būdu įsteigti D-jos nariams knygynėlį. To knygynėlio knygomis ir žurnalais galės nemokamai naudotis visi LRM D-jos nariai. Knygos artimiausiu laiku bus nupirktos ar išrašytos.

7. “Radijo Mėgėjas” knygos yra nemažas skaičius. Bus daromi žygiai tą knygą greičiau išplatinti, t.y. šį turtą realizuoti į pinigus. Radijo mėgėjai platintojai prašomi kuo skubiausia iždininkui pranešti /LY1AT/, kiek knygų pardavė ir kiek liko neišplatintų. Neišplatintas knygas ir pinigus už parduotąsias knygas prašoma perduoti ar pasiųsti LY1AT.

8. LRM D-jos nariams radijo mėgėjams daug nepatogumų susidarydavo dėl stokos patalpos kur būtų galima susieiti, pasitarti, techniškais patyrimais pasidalinti, literatūros pasiskaityti ir t.t. Šis klausimas yra jau išspręstas. Yra gautas malonus sutikimas susirinkti kas antrą trečiadienį Kaune “Pažangos” rūmų (Laisvės al. 29)  III aukšte (restorano patalpose). Rinksimės pasimatyti kiekvieną pirmą trečiadienį po 1 ir 15 d. mėnesio (vasario 7 d., 21 d., kovo 6 d., 20 d., balandžio 3 d.,  17 d., gegužės 8 d., 15 d. ir t.t.). Nariai kviečiami apsilankyti.

Yra ir daugiau numatytų darbų, tačiau apie juos bus pranešta kitą kartą, kai bus paaiškėję sąlygos apie jų įvykdymo galimybes.

                                                                          x

                                                                  x                x

Buvęs LRM sekretorius LY1S prašo visus narius, nupirkusius QSL kortelių (su globu ir vėliava) ir dar neatsiskaičiusius, artimiausiu laiku atsiskaityti, nes trukdosi atsiskaitymo su spaustuve sutvarkymas. Pinigus reikalinga įteikti arba atsiųsti LY1S p.Šatui, Kaunas, Kapsų 8a.

                                                                           x

                                                                  x                x

Pranešama narių žiniai, kad QSL kortelės į užsienį bus siunčiamos tokiu laiku: kovo 10 d., birželio 10 d., rugsėjo 10 d. ir gruodžio 1 d. Todėl norint, kad kortelės laiku būtų išsiųstos, reikalinga jas QSL biurui atsiųsti bent keletą dienų prieš nurodytus teminus.

                                                                           x

                                                                  x                x

1940 m. sausio 3 d. raštu Nr. 1105 Pašto Valdyba leido radijo mėgėjams, turintiems siųstuvus, atnaujinti bandymus ir siųstuvais naudotis. Tuo raštu iki karo pabaigos draudžiama palaikyti ryšius su Europos kariaujančiomis valstybėmis. Ypatingai stropiai turi būti vykdomi “radijo mėgėjų stotims įrengti ir naudoti” taisyklių 17, 18, 19, 20 ir 21 str. reikalavimai.

                                                                           x

                                                                  x                x

Visose valstybėse yra labai griežtai draudžiama pertransliuoti valstybines stotis. Ypač šiuo laiku, šis reikalavimas visų radijo mėgėjų stropiai vykdomas.

                                                                           x

                                                                  x                x

Laikas nuo laiko eteryje pasigirsta įtartinos kilmės radijo siųstuvai. Visų Lietuvos radijo mėgėjų pareiga ir garbė reikalauja tokių siųstuvų darbą pasekti, jų vietą išaiškinti ir atitinkamoms įstaigoms pranešti.

                                                                           x

                                                                  x                x

Pagal “mėgėjų radijo stotims įrengti ir naudoti taisyklių” 13 str. kvarco kristalų dažnumai turi būti įregistruoti Pašto Valdyboje, tačiau iki šiol dar ne visi radijo mėgėjai tą prievolę yra atlikę. Čia pranešame kvarco kristalų dažnumus tokius, kokius LRM D-jai pavyko privačiai sužinoti. Jeigu kurio mėgėjo dažnumas būtų klaidingai įrašytas arba turėtų daugiau ar skirtingų kristalų, tai prašoma pranešti, kad sekančiame biuletenyje galima būtų papildyti ar pataisyti.

 

3501-LY1J,                3502-LY1AY,         1753-LY1AT,         3507-LY1AD,

3508-LY1J,                3508-LY1CK,         3510-LY1J,             7022-LY1AJ,

3512-LY1AA,           7025-LY1S,            7025-LY1AT,         3513-LY1BG,

3514-LY1BX,            3514-LY1BG,         3515-LY1J,             3518-LY1BT,

3515-LY1AH,            3515-LY1CS,          3516-LY1J,             3518-LY1BT,

3519-LY1J,                3520-LY1AD,        3521-LYR28,          3522-LY1VV,

7043-LY1CI,              3523-LY1BV,         3524-LY1HB,         7050-LY1AP,

7050-LY1DL,             3527-LY1CL,          3530-LY1BK,         7058-LY1DL,

3532-LY1BQ,            7060-LY1BF,          3533-LY1MB,        3534-LY1AJ,

3536-LY1BF,             3537-LY1BU,         3538-LY1AD,        1768-LY1DT,

3538-LY1BG,             3542-LYR??,          3542-LY1AX,        3548-LY1AH,

3545-LY1AA,           3547-LY1CG,         3547-LY1AX,        3548-LY1AH,

3549-LY1BX,            3550-LYR??,          3553-LYR??,          7106-LY1MB,

3554-LY1CZ,             3556-LY1BE,          3557-LY1BK,         7115-LY1AR,

7116-LY1BV,             7118-LY1CL,          7120-LY1BP,          3560-LYR??,

3561-LY1DL,             3564-LY1AI,          7130-LY1J,             3668-LY1J,

7136-LY1BK,            7143-LY1DB,         1786-LY1AT,         3573-LY1BB,

3576-LY1BA,            3578-LY1BV,         3578-LY1J,             3582-LY1AU,

3583-LY1J,                7268-LY1AI,          7168-LY1AJ,          3585-LY1BF,

7170-LY1DT,            3585-LY1AO,        3586-LY1KK,         3589-LY1J,

7179-LY1S,                3590-LY1BG,         3590-LY1BX,         3591-LY1BO,

3591-LYR04,             3592-LY1AH,        7187-LY1CX,         1797-LY1S,

3595-LY1AH,            3597-LY1AT,         3597-LY1CH,         3597-LY1AH,

3598-LY1J,                1800-LY1CL,          7280-LY1DN,         3605-LY1BP,

3610-LY1AR.

                                                                          x

                                                                  x                x

Šitas biuletenis yra atspausdintas didesniame skaičiuje ir yra išsiųstas ne tik D-jos nariams, bet ir žinomiems radijo mėgėjams susipažinti. Radijo mėgėjai ne D-jos nariai, prašomi pasiskubinti įsirašyti į D-jos narius, nes toliau visa informacija, įvairios lengvatos, naudojimasis knygomis ir t.t. bus teikiama tik nariams.

Radijo mėgėjai norintieji įstoti į  LRM D-jos narius, privalo paduoti nustatyto pavyzdžio pareiškimą (Pareiškimo blankas gaunamas LRM D-jos valdyboje. Galima išsiųsti paštu arba gauti asmeniškai laike virš minėtų sueigų trečiadieniais). Nariams yra nustatyti tokie mokesčiai: įstojamojo mokesčio Lt. 5,- ir nario mokestis ne mažiau kaip Lt. 3,- metams.

                                                                           x

                                                                  x                x

Lietuvoje vis dar yra sunkumų įsigyti trumpų bangų radijo mėgėjams reikalingų dalių. D-jos valdyba svarsto tą reikalą kaip nors išspręsti. Šiuo tarpu yra gautas pasiūlymas pagaminti vietoje kvarco kristalams laikytuvus. Minėtų laikytuvų plokštelės labai gerai prišlifuotos, kojelių tarpelis 19 m/m, visas laikytuvas apdengtas dangteliu kristalui nuo dulkių apsaugoti. Jeigu atsirastų didesnis skaičius tokius laikytuvus užsisakyti, tai pasiūlytojas sutinka juos pagaminti po Lt. 6,- už vieną. Suinteresuotieji OM’ai prašomi D-jos valdybai siųsti užsakymus.

                                                                           x

                                                                  x                x

Teko patirti, kad š.m. vasario 12 d. 10 val. įvyks radijo mėgėjams, norintiems gauti siųstuvams leidimus, ekzaminai. Tokiu būdu neužilgo Lietuvos trumpųjų bangų radijo mėgėjų siųstuvų skaičius vėl padidės.

Kiekvieno radijo mėgėjo tikslas yra kuo daugiausia radiotechnikos žinių pasisemti, o tai galima pasiekti tik nuodugniai tyrinėjant imtuvų ir siųstuvų veikimą. Taigi anksčiau ar vėliau tenka rūpintis gauti siųstuvui įsirengti leidimą.

Nustatytą ekzaminų programą LRM D-ja nariams paprašius gali išsiųsti.

                                                                          x

                                                                  x                x

Nauji radijo stočių adresai

LY1AJ – Juozas Ardžiūnas, Vilniaus 21, Švenčionėliai.

LY1AO – Germanas Pakštas, I-os p. diviz. štabas, Vilnius.

LY1AU – Martynas Kliausius, Kalniečių 51a, Kaunas.

LY1BA – Petras Bliudnikas, I-os p. diviz. štabas, Vilnius.

LY1BL – Antanas Katilius, Labdarių g- 2, bt. 6, Vilnius.

LY1CZ – Česlovas Zaleskis, Žemaitės 10, Tauragė.

LY1MB – Eliziejus Bartininkas, Chmieliausko 11, Marijampolė.

 

                                                                           x

                                                                  x                x

I N F O R M A T I O N    I N    E N G L I S H

In Lithuania there is only one radio amateur organization LRM - Association of Lithuanian Short Wave radio amateurs, consisting of 130 radio amateurs. The radio amateurs from two groups: 64 who have permits for transmitters and the others radio listeners. The LRM radio amateur organization has been legalized by the government as having all the rights of an official organization.

On the 7th January, 1940 there was a general meeting of the members in Kaunas, at which a new committee was chosen for the organization. Petras Vanagaitis LY1J was chosen president for the second time,  Simas Grina LY1AR was chosen secretary,  Stepas Dedonis Treasurer,  QSL Manager Antanas Sausionis LY1BG and Jonas Vilkaitis (senior)  as General Manager.

Owing to the war operations of 1939 coming very near the Lithuanian border at 6 o’clock on the 17th September, 1939 the work of all the private radio transmitters was stopped. Many of the radio amateurs went out to the army, so that all the work of radio amateurs was stopped.

As Poland lost the war Lithuania regained her old capital of Vilnius which she had lost in 1920 when Poles attacked Vilnius secretly and unexpectedly and occupied it. On the 28th October, 1939, together with the army the first to go to Vilnius were radio amateurs LY1J and LY1S. As owing to the war, intercommunication was stopped, the by means of LY1J and LY1S transmitters communication with Kaunas was maintained in the giving of information and programm, until Vilnius information station damaged by bombing was put into order. The above-mentioned transmitters worked on a 536 kc/559,7/ wave.

When they were in Vilnius LY1J and LY1S visited SP amateurs living there, but they succeeded in finding only a few as most of them had joined to Polish army and disappeared, while others had gone to SSSR and so on. On the whole the war and the change of government in Vilnius took place so quickly it was not possible to find news of anyone.

Owing to the restoration of normal conditions and the cessation of war in Eastern Europe, the Lithuanian radio amateurs were allowed to work at their transmitters once mere from 7th January, 1940, but communication between belligerent states in Europe was forbidden.

Is general the work of Lithuanian radio amateurs is subject to the laws issued by the government in 1939. The permit to keep a short wave transmitter is given to persons not younger than seventeen and who have passed the necessary examinations. During the first year the new radio amateur can work only at the radio telegram and later also at the telephone.

The permit also gives the right to work an a 50 watts of an anode power transmitter but after two years it is possible to ask for a permit to increase power to 1000 watts.

At the present time the radio amateurs are mostly occupied with the further technical development of radio apparatus, therefore very few are to be heard on the air. Most of them construct quite good transmitters, others make from 6-12 bulbs of superheterodynus and project other things. A radio telegram and telephone contest is arranged every year /within the state/ between the amateurs. The next contest will take place on the 11-18 days in February on 40-80 meter waves.

Bulletins will be regularly printed for the information of the members in which there will also be information in English destined for radio amateurs friends abroad. This is the first of such bulletins. We will attempt to give of the more interesting articles.

                                =======================

 

Parengta pagal a.a. P.Zulono (LY2AL) nuo originalo rašomąja mašinėle perrašytą tekstą. 

 

<grįžti į turinį>