<< atgal į turinį >>

1939 m. PIRMAS LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ KONKURSAS

 

KONKURSO TIKSLAS: išpopuliarinti radijo mėgėjų veikimą, duoti progos didesniam klausytojų skaičiui išgirsti Lietuvos radijo mėgėjų siųstuvų veikimą, paskatinti radijo mėgėjus patobulinti savo radijo stoteles ir pritraukti daugiau radijo mėgėjų į aktyvų darbą.

DALYVIAI: šiame konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos radijo mėgėjai ir klausytojai.

LAIKAS: konkursas vyks dvejopu būdu: radijotelefonija ir radijotelegrafija. Radijotelefonijos konkurso laikas 1939 metų vasario mėn. 12 d. nuo 06,00 val. iki 24,00 val. Radijotelegrafijos konkurso laikas 1939 m. vasario mėn. 19 dieną nuo 06,00 val. iki 24,00 val.

DARBO TVARKA: konkursas vyksta visuose, radijo mėgėjams leistuose bangų diapozonuose. Dirbant telefonija šaukiama:"Šaukiu Lietuvos radijo mėgėjus konkurso ryšiui". Dirbant radijotelegrafu:"CQ LRM". Laike ryšio turi būti perduota ir priimta 6 skaitlinių kontrolinis skaičius kuris sudaromas taip: pirmos trys skaitlinės yra RST ir sekančios trys - QSO eilės numeris. Eilės numeris pradedamas 001, 002, 003, ir t.t./Pavyzdžiui,589001/.

Pastaba: telefonijoje RST vartojami tie patys kaip ir telegrafijoje.

DRAUDŽIAMA: dirbti radijotelefonijos konkurse radijotelegrafu ir telegrafijos konkurse - radijotelefonu; dirbti už mėgėjams leistų bangų ribos; su blogai suderintu siųstuvu, kuris skleidžia trukdymus /pav. smarkūs rakto kliksai, labai deformuota moduliacija ir pan./ trukdančius kitiems radijo mėgėjams dirbti. Prasilenkimų su šiomis taisyklėmis svarbą ir diskvalifikavimo reikalą sprendžia LRM Valdyba pasiremdama paduotais skundais raštu. LRM Valdybos nutarimai yra galutini.

RYŠIŲ SKAIČIUS. Su ta pačia stotimi leidžiama dirbti tik 1 kartą toje pačioje bangų zonoje ir tame pačiame konkurse. Klausytojai gali įrašyti į dienyną tik vieną kartą tą pačią stotį, toje pačioje bangų zonoje ir tame pačiame konkurse. Kiekvienas ryšys - QSO ar įrašymas suteikia 1 tašką. Gavus taškų po lygiai, aukštesnė vieta sprendžiama burtų keliu.

DIENYNAI. Konkurso dalyviai turi vesti dienynus, kuriuose turi būti įrašomi šie duomenys: data, valanda, stoties šaukimo ženklas, bangų zona, perduotas kontrolinis skaičius, priimtas kontrolinis skaičius, taškų skaičius ir pastabos, Dienynai turi būti įteikti ar prisiųsti į Kauną, pašto dėžutė 100, LRM Valdybai, ne vėliau 1939 vasario mėn. 25 dienos.

Pastaba: klausytojai veda tokį pat dienyną ir rašo skiltyje "primtas kontrolinis skaičius" - priimtą tos stoties kontrolinį skaičių.

DOVANOS. Daugiausia taškų surinkusiems radijo mėgėjams ir klausytojams bus duotos dovanos. Dovanos bus paskirtos atskirai telefonijos ir telegrafijos darbui. Be to, kiekvienas konkurso dalyvis, prisiuntęs savo dienyną, ir nors nedaug surinkęs taškų, gaus po gražų pažymėjimą, pirmam Lietuvos radijo mėgėjų konkursui atminti.

Pastaba: dovanų kiekis ir kiti šiuo reikalu dalykai bus paskelbti vėliau.

KVIEČIAME VISUS LIETUVOS RADIJO MĖGĖJUS IR KLAUSYTOJUS KONKURSUI RUOŠTIS IR JAME GAUSIAI DALYVAUTI.

 

L R M VALDYBA

======================================================

Iš a.a. Prano ZULONO, LY2AL archyvo

 

<< atgal į turinį >>