Home
Naujienos
Nuostatai
Zemelapiai
Pasiekimai
Ekspedicijos
WAL Q'RAZY Taisykles
Diplomų "WAL Q'RAZY" programa
(nuo 2007.05.20. galiojanti redakcija)
1. Bendrosios nuostatos.
1.1 Diplomų "WAL Q'razy" (Worked All Lithuanian QRA Squares, for Crazy Amateurs) programa įsteigta siekiant toliau stimuliuoti radijomėgėjišką veiklą, kartu Lietuvos radijo mėgėjus skatinant daugiau keliauti ir geriau pažinti gimtajį kraštą, suteikiant ilgalaikę aktyvios veiklos motyvaciją ekstremalių užduočių mėgėjams.
1.2. "WAL Q'razy"
diplomai išduodami už ryšius su mėgėjiškomis radijo stotimis iš skirtingų Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių, mažiausiųjų WWL lokatoriaus kvadratų (toliau- QRA kvadratų). Jie visi surašyti pridedamoje paraiškos užpildymo lentelėje.
1.3. QRA kvadratu laikoma kiekviena teritorijos dalis, ribojama dvejomis gretimomis linijomis, kurios yra kas 5 koordinatin
ės minutės pagal ilgumą, ir kas 2.5 minutės pagal platumą. Vidutinis QRA kvadrato dydis yra 4636m iš šiaurės į pietus, ir 5463m iš vakarų į rytus, įstrižainė ~7163 metrai, plotas ~2500ha.
1.4.
Į sąrašą yra įtraukti tik tie QRA kvadratai, kurių Lietuvos teritorijoje esančios dalies tolimiausias taškas yra nutoles nuo LR Valstybinės sausumos sienos ne mažiau kaip 120 metrų., taipogi  ir tie mažesni kvadratai, į  kuriuos galima lengvai patekti lengvuoju (buitiniu) automobiliu, arba jis jau buvo anksčiau įtrauktas į klasikinio WAL programą (pvz H36, G00)
1.5 Į sąrašą ateityje gali būti įtraukti ir kiti mažesni  (daliniai) kvadratai, jei bus neginčijamai įrodyta, kad jie pakliūna į Lietuvos teritoriją. Bet tai gali būti padaryta tik po to,  kai iš jų bus pravesta ne mažiau kaip 15 mėgėjiško ryšio QSO.
1.6 Į sąrašą įtraukiami tik vidaus vandenyse esantys visiškai sausumos neturintys QRA kvadratai
1.
7. Lietuvos teritorijos žemėlapiai (1:50000 mastelio) su QRA padalijimu, diplomo sąlygos, taip pat paraiškos užpildymo lentelė bus pateikiami WAL-Q svetainėje http://www.qrz.lt/walq/ .

2. QRA kvadrat
ų aktyvavimas.
2.1. QRA kvadratas užskaitomas ir jį aktyvavusiam operatoriui, jei jis aktyvavimo metu iš to kvadrato padarė ne mažiau kaip 3 ryšius su kitomis stotimis. Jei šių trijų įskaitinių ryšių tarpe yra portabilių (/p) ar mobilių (/m) stočių, jos privalo būti nutolusios ne mažiau kaip per 3 QRA kvadratus nuo aktyvuojamojo kvadrato (t.y. dvi ryšį pravedusias /m ar /p stotis jungianti tiesė turi kirsti minimum du kitus, tarpinius kvadratus, neskaitant aktyvuojamų to konkretaus ryšio metu). Iš savo nuolatinės arba laikinos, bet fiksuotos vietos ryšius pravedančioms stotims jokių apribojimų dėl ryšio užskaitymo - nėra.
2.2. Ryšiai per žemės palydovus, aktyvinius TB/UTB retransliatorius, paketinį radiją, echolink - neužskaitomi. GSM, GPRS, Ethernet ir TCP/IP gali būti panaudojami tik mėgėjiškos radijo stoties, dirbančios pagal licenzijos reikalavimus, nuotoliniam valdymui (remote control). Tokiu atveju užkaitomas tas QRA kvadratas, kuriame fiziškai yra įrengta radijo stotis ( o ne kur radasi ryšį pravedantis operatorius)
2.3. Aktyvuojant QRA kvadratus, visi naudojami dažniai, moduliacijos rūšys ir TX galingumai turi atitikti turimų licenzijų reikalavimus, ir nėra niekaip kitaip papildomai ribojami.
2.4. Pilnai galiojan
čiam ryšiui abi stotys privalo apsikeisti šaukiniais ir signalų įvertinimais (RS/RST), o taipogi eteryje patvirtinti (pakartoti) priimtą savo signalo įvertinimą, nepriklausomai nuo darbo rūšies. Paskutinė sąlyga nėra privaloma ryšius pravedant varžybų metu. (Patikslinta nuo 2007.05.20.)
2.5. Aktyvuojantys kvadratą judėdami (/m), privalo viso tokio aktyvavimo metu turėti įjungtą GPS imtuvą su  MAIDENHEAD GRID režimu, kad galėtų pilnai užgarantuoti savo buvimą skelbiamame QRA kvadrate. Aktyvuojant kvadratą portabiliame režime (/p), arba ir (/m) - bet sustojus, GPS imtuvas neprivalomas.
 2.6.
Šaukinys /mobile (/m) naudojamas tik arba iš judančios transporto priemonės, arba jai sustojus, jei tebėra fizinė galimybė nieko neatjunginėjant, taigi bet kuriuo momentu (netgi viduryje pradėto ryšio) vėl tęsti judėjimą ir nuvažiuoti minimum bent 50m., kartu nenutraukiant pradėto ryšio. Visais kitais atvejais (pvz. dirbant iš automobilio su prie išorinių objektų pritvirtinta antena) naudotina šaukinio variacija yra /portable (LY2XYZ/p)
2.7. Aktyvuojant QRA kvadratą iš plaukiojančios transporto priemonės (valties, katerio, jachtos, plausto), ir jei jos padėtis nėra niekaip fiksuojama, naudotinas šaukinys su priesaga (/m). Jei transporto priemonės padėtis fiksuojama (pvz inkaru) - naudoti priesagą (/p). Plaukiojančios transporto priemonės privalo kontroliuoti savo esamą QRA kvadratą GPS imtuvu.
2.8.
(Pakeista nuo 2007.05.20.) Ryšiai su radijo stotimis iš skraidančių objektų šiai programai gali būti užskaitomi tik tuo atveju, jei skraidančios radijo stoties operatorius kiekvieno QSO metu bent vieną kartą perduoda realius,  jo turimo GPS imtuvo rodomus WWL lokacijos parodymus.
2.9 Portabili arba mobile stotis gali būti įrengta (pastatyta) ant 2-jų QRA kvadratų susijungimo linijos arba 4-rių QRA kvadratų susijungimo taško. Tokia stoties pastatymo vieta privalo būti kontroliuojama jos operatoriaus naudojamu GPS imtuvu, ir leidžiamas maksimalus nukrypimas nuo koordinatinių minutinių linijų yra <0.3 koordinatinės sekundės (arba <0.00008 laipsnio) Tai atitinka ne didesnę nei 10 m paklaidą.
2.10. Kiekvienas
QRA susijungimo linijos pravestas ryšys abiems ryšio dalyviams užskaitomas iškart už abu besijungiančius QRA kvadratus. Ryšiai, pravesti iš 4 QRA kvadratų susijungimo taško - iškart už visus keturis QRA kvadratus
2.
11. (Įtraukta nuo 2007.05.20.) Kvadratą aktyvuojantis radijo stoties operatorius privalo pats nustatyti ir užgarantuoti savo esamos pozicijos QRA numerį, naudodamas tam GPS navigacines  ir/arba pakankamo detalumo kartografines priemones. Nepatvirtinti ir nepatikimi objektų sąrašai, tokie kaip Lietuvos piliakalnių sąrašas, ir į jį panašūs, nėra pakankamas pagrindas garantuoti, kad radijo stotis yra būtent tame QRA kvadrate, kuriame tai nuspėjama.
2.12.  (
Įtraukta nuo 2007.05.20.) Identifikuotą ir garantuojamą savo kvadrato WWL numerį operatorius kitiems savo korepondentams gali pranešti perduodamas jį eteryje, telefonu, SMS žinute, E-mail'u, QSL kortele, ar kitais būdais.
2.13. Šiai programai užskaitomi tik ryšiai, pravesti po 2005.06.10. d., 00:00 UTC

3. Diplomo sąlygos.
3.1. Bazinis diplomas "WAL Q'razy" išduodamas už ryšius su 1000 skirtingų QRA kvadratų radijo stotimis. Jis taip pat gali būti išduodamas už ryšius su visais vieno didžiojo kvadrato QRA kvadrateliais.
Galimi vieno pilno did
žiojo kvadrato variantai:
a) KO15=571 QRA;
b) KO25=576 QRA
c) KO24+KO13+KO23+KO34=523 QRA
d) KO16+KO26+KO35= 537QRA
ir pasirinktinai
e
1) KO05+KO14=549 QRA  
arba

e2) KO05+KO06+KO16=559 QRA

3
.2. Už ryšius su 2000 QRA kvadratų radijo stotimis, arba dviem pilnais didžiaisiais kvadratais gali būti išduotas diplomas "WAL Q'razy-II"
3.3. Už ryšius su 2500 QRA kvadratų radijo stotimis, arba trimis pilnais didžiaisiais kvadratais   gali būti išduotas diplomas "WAL Q'razy-III"
3.4. Už ryšius su visais tuo metu galiojančiame sąraše esančiais (2833 šiuo metu) Lietuvos teritorijoje esančiais QRA kvadratais išduodamas trofėjus "WAL-TOTALLY-CRAZY TROPHY" (atmintinė lentelė).
3.5. Diplomai ir trofėjus "WAL-TOTALLY-CRAZY TROPHY" išduodami pagal radijo mėgėjų paraiškas, stoties aparatinio žurnalo duomenų pagrindu užpildžius visas privalomas pridedamos lentelės grafas. Galima pateikti ir ryšius patvirtinančias QSL korteles, bet tai nėra privaloma.
3.6
. Pareiškėjui pageidaujant, diplomai (ir trophy) gali būti išduodami su ypatinga atžyma, pažymint tam tikrą ypatingą įvykdymo pobūdį, pvz, "CW", "QRP", "VHF" "PORTABLE", "MOBILE" "PORTABLE-to-PORTABLE", "MOBILE-to-MOBILE" ir pan.
3.7
. Diplomai už SWL stebėjimus su QRA kvadratais išduodami tokiomis pat sąlygomis.
3.8. Visų pakopų diplomų kaina (su persiuntimo išlaidomis) - 7 Euro. Pirmajam kiekvienos pakopos laimėtojui atitinkamas diplomas, o "WAL-TOTALLY-CRAZY TROPHY" visiems - išduodami NEMOKAMAI. Šios išlaidos padengiamos steigėjo ir (arba) atsiradusių sponsorių lėšomis.

4. Baigiamosios nuostatos.


4.1. Kiekvienas radijo mėgėjas skatinamas  tausoti ir saugoti Lietuvos gamtą, todėl aktyvuojant QRA kvadratus, draudžiama daryti bet kokius faunai ir florai kenkiančius veiksmus, šiukšlinti ar palikti nesutvarkytas stovyklavietes.
4.2. Diplomo steig
ėjas ir menedžeris (iai) neatsako už QRA aktyvatorių atliekamus veiksmus.
4.3. Diplomo
steigėjo ar menedžerio sprendimas dėl dalyvio paraiškos (ne)atitikimo bet kurio diplomo lygio sąlygoms yra neginčijamas ir galutinis.
4.4. Diplomo steigėjui ir menedžeriui paliekamos teisės ateityje keisti ir papildyti "WAL Q'razy" programą.
4.5. Ekspedicijų nuotraukos, aprašymai ir įspūdžiai, o taip pat radijo mėgėjų pasiekimai renkant skirtingus QRA kvadratus talpinami internetinėje WAL-Q svetainėje http://www.qrz.lt/walq/ ir atnaujinami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

73!

Viktoras LY
1A  (ex: LY2BIG)
Diplomo steigėjas, l.e. menedžerio pareigas
http://www.qrz.lt/ly2big
Paskutinė redakcija: 2007.05.19. 05:08 UTC