Panevėžio Krašto Radijo Klubas


Rezultatai/Results/Pезультаты
2014
 
==============================================
 Place Call    Confirmed     Mode
          Points QSO MULTs
==============================================

  1. LY2T     9108 128  46  MIX
  2. LY7M     8688 123  48  MIX
  3. LY4L     8595 123  45  MIX
  4. LY3NX    7788 111  44  MIX
  5. LY4G     7440 107  48  MIX
  6. LY2FN    7128 104  44  MIX
  7. LY5R     5964  92  42  MIX
  8. LY2HS    5508  89  36  SSB
  9. LY1VP    5292  89  36  SSB
 10. LY3UV    5285  91  35  SSB
 11. LY1CR    5187  91  39  MIX
 12. LY4Q     5184  90  36  SSB
 13. LY2OU    5134  93  34  SSB
 14. LY2DX    5080  83  40  MIX
 15. LY2TB    4830  84  35  SSB
 16. LY5Y     4725  83  35  SSB
 17. LY2EW    4655  83  35  SSB
 18. LY2BBZ    4410  76  35  SSB
 19. LY2VO    3993  73  33  SSB
 20. LY2NY    3936  79  32  MIX
 21. LY3BES    3927  77  33  SSB
 22. LY3E     3920  72  35  SSB
 23. LY3P     3393  65  29  SSB
 24. LY4K     3204  67  36  MIX
 25. LY1DA    3190  60  29  SSB
 26. LY3IZ    3074  62  29  SSB
 27. LY2ND    2862  58  27  SSB
 28. LY4LA    2704  60  26  QRP
 29. LY2BBA    2523  53  29  SSB
 30. LY3TW    2236  52  26  SSB
 31. LY5S     2158  49  26  SSB
 32. LY1CO    2108  42  31  SSB
 33. LY2SH    2064  48  24  SSB
 34. LY2BCE    1978  42  23  SSB
 35. LY2SA    1848  60  21   CW
 36. LY2MM    1722  54  21   CW
 37. LY2TS    1722  56  21   CW
 38. LY3B     1722  56  21   CW
 39. LY2AJ    1722  56  21   CW
 40. LY2J     1716  54  22   CW
 41. LY1CT    1365  45  21   CW
 42. LY4KI    1292  38  19  SSB
 43. LY25W     960  24  24  SSB
 44. LY2LF     720  30  18   CW
 45. LY2AX     714  24  21  MIX
 46. LY5NF     245  13  7  SSB

FOREIGN ENTRY

  1. YL3GU    1239  45  21   CW
  2. YL2PA     969  37  19   CW
  3. YL25HB     77  7  7   CW


====================================

 CHECK LOGS (tnx):
 LY3BGD, LY4MA, LY5CB.

 NO LOGS (sri):
 YL3GIR,LY1SU.


 Club Entry
==========================================================
 Place Club		Participants  Total points
==========================================================
  1. PKRK        15     65419
  2. KTU RK        9     27995
  3. VDU RK        8     26629
  4. RK Vytis       3     12330
  5. LCG         1     5184
  6. LRMD         1     4725
  7. RK Švyturys     1     2704
  8. RK Hercas      1     1848
  9. Biržų RK       1     1722
  10. LATVIAN CONTEST CLUB 1      969
=========================================================


______________________________________
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
 2014
            
Atgal į važybų puslapį.
Atgal į pagrindinį puslapį.