Pirmųjų baltijos var×ybų SB - 65 rezultatai

                              Var×ybos vyko 1965 m gegu×ės paskutinį savaitgalį

 

               

              

             SB 66 teisėjavo Estijos, o SB 67 - Latvijos Radijo Sporto Federacijos, ir, matomai, rezultatai atskirais leidiniais nebuvo iÜleisti.

                                                  SB - 68 var×ybų rezultatai