Kazakhstan  photos 
 
CIMG3533_ 
 
Chingishan sopka 
 
 
CIMG3569_small CIMG3536_small  CIMG3596_small CIMG3460_small CIMG3462_small CIMG3469_small CIMG3480_small CIMG3489_small 
 
CIMG3493_small CIMG3497_small CIMG3522_small CIMG3523_small CIMG3549_small CIMG3584_small CIMG3602_small CIMG3606__small CIMG3611_small 
 
CIMG3656_small CIMG3670_small CIMG3696_small CIMG3698_small CIMG3705_small CIMG3718_small CIMG3719_small CIMG3757_small 
 
CIMG3758_small CIMG3768_small CIMG3770_small CIMG3784_small CIMG3785_small  CIMG3819_small CIMG3838_small CIMG3853_small 
 
CIMG3858_small CIMG3882_small CIMG3908_small CIMG3930_small CIMG3949_small CIMG3951_small CIMG3983_small CIMG3984_small CIMG4159_small 
 
Back